LA POESIA I LA CANÇÓ EN ESTATS MULTILINGÜES: ALLÒ QUE ENS UNEIXDiversitat i plurilingüismeCEIP Mare deu de gràcia – Biar (Alcoià)Coordinadora: Rosana Martínez Ferrándiz
Alumnat de 2n cicle (4t de primària)
El tractament integrat de llengües (TIL) és una proposta metodològica basada
en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses
llengües curriculars que s’imparteixen en un centre educatiu. Proposa un treball
col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües de l’escola a partir de
tots els elements que comparteixen, facilita el desenvolupament competencial
de l’alumnat i promou un aprenentatge actiu, més profund i significatiu,
vehiculat a través de totes les llengües.
Més enllà de la coordinació en l’ensenyament de les llengües, aquest
enfocament promou també la reflexió metalingüística conscient per part de
l’alumne i el contrast entre formes lingüístiques, la qual cosa afavoreix un
aprenentatge profund en totes les llengües i matèries.
Aplicar aquest enfocament a l’aula implica treballar àmbits comuns a les
llengües (conceptes generals sobre les llengües, procediments i hàbits de
reflexió lingüística, actituds de respecte i valoració, etc.) des de qualsevol
llengua. Igualment, significa afavorir la coherència metodològica, en el sentit
que totes les llengües s’ensenyaran des d’una metodologia que posa l’èmfasi
en l’aprenentatge comunicatiu i orientat a l’ús.
En aquesta unitat que us presentem el tractament integrat de llengües
s’adreçarà a totes les llengües de l’estat espanyol català, eusquera, bable,
aranés, gallec, aragonés i castellà. També inclourà les llengües familiars de
l’alumnat al·loglot. L’aprenentatge es vehicularitzarà a través de cançons i
poemes. En definitiva amb aquest treball es pretén:
Conéixer la realitat multilingüe de l’estat espanyol
Investigar sobre el multilingüisme dels estats respectius dels alumnes
nouvinguts.
Atorgar el mateix valor cultural a totes les manifestacions musicals i
lingüístiques i gaudir amb les cançons.

Top